Zásady ochrany osobních údajů

• Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.
• Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení případných reklamací, či objednání souvisejících doplňujících služeb.
• Získáváme, shromažďujeme a uchováváme veškeré informace, které zadáváte na naší webové stránce nebo nám poskytujete jiným způsobem.
• Shromažďujeme rovněž osobní identifikační údaje (včetně jména, e-mailu, hesla, komunikace), vaše komentáře, zpětné vazby, doporučení. Sbíráme neosobní a osobní údaje z následujících důvodů: 1. abychom poskytli službu 2. abychom poskytli zákazníkovi zákaznickou péči a asistenci 3. abychom mohli našim zákazníkům poskytnout obecné informace související s našimi službami 4. abychom mohli sbírat další neosobní informace, díky kterým můžeme poskytnout a zlepšit naše služby 5. abychom byly v souladu se všemi platnými zákony a předpisy
• Zpracováváme, pokud nám je poskytnete, vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, datum narození, objednanou službu a její cenu v době zadání.
• Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání 5 let.
• Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
• Abych vás mohl informovat o aktuálních nabídkách, zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.
• Vaše osobní údaje poskytuji jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému. Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytuji.
• Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
• Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
• Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.
• Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost.
V Praze, dne 2. května 2018.